-1°C całkowite zachmurzenie

Płatne staże zawodowe (wygasło)


Aktywna Galicja zaprasza do udziału w projekcie „Razem możemy więcej”.

W ramach projektu „Razem możemy więcej” OFERUJEMY:
1. Płatne szkolenia zawodowe - stypendium szkoleniowe 542,61 zł
2. Płatne staże zawodowe - stypendium stażowe 1 017,40 zł
3. Poradnictwo specjalistyczne
4. Zwrot kosztów dojazdu

Realizowane będą szkolenia zawodowe:
- pracownik biurowy z obsługą komputera
- magazynier z obsługą wózka widłowego
- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
- kucharz małej gastronomii

Uczestnikami projektu mogą być:
- os. powyżej 18 roku życia z województwa mazowieckiego, powiat zwoleński, gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń (gmina miejsko-wiejska),
- os. bierne zawodowo,
-os. bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 IV 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
-os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnością sprzężoną, os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością
intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
-os. korzystające z POPŻ 2014-2020,przy czym zakres wsparcia nie może powielać działań, które dana osoba otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących
-os. o niskich kwalifikacjach

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2018-11-10 08:47:53