9°C słabe opady deszczu

Jak przebudować ul. Targową i Majora Hubala w Zwoleniu?

Rozpoczęły się prace nad koncepcją przebudowy ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu. Do konsultacji społecznych zostaną zaproszeni mieszkańcy powiatu zwoleńskiego, a zwłaszcza osoby zamieszkałe przy tym często uczęszczanym trakcie.

Władze powiatu zwoleńskiego przewidziały w swoim czteroletnim planie inwestycyjnym dotyczącym zadań drogowych przebudowę w 2017 roku, znajdujących się w sieci dróg powiatowych ulic: Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu. Są to drogi o ważnym znaczeniu komunikacyjnym, na których występuje bardzo duże natężenie ruchu pojazdów i pieszych. Ulica Targowa ma strategiczne znaczenie z racji znajdujących się przy niej ważnych instytucji i miejsc użyteczności publicznej. Jest ona także ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do dwóch placówek oświatowych, tj. przedszkola i szkoły podstawowej.

To, że ulice te wymagają remontu nie budzi żadnych wątpliwości. Ważne jest jednak, aby przebudowa ich przyniosła poprawę estetyki, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Stąd też tak dużą rolę samorząd powiatu zwoleńskiego przywiązuje do tego etapu inwestycji, jakim są prace projektowe.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, który jest jednostką organizacyjną powiatu zwoleńskiego wyłonił wykonawcę dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu. Zadanie to zostało powierzone firmie „AB PROJEKT” Aneta Bors ze Zwolenia. Termin wykonania prac wyznaczono na 15.08.2016 roku.

Założenia projektowe są następujące:

a) zaprojektowanie rozwiązań geometrycznych, wysokościowych oraz odwodnienie drogi;

b) zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego – strona prawa;

c) zaprojektowanie miejsc parkingowych równoległych do jezdni – strona prawa na odcinku od ul. Ludowej do ul. Hubala;

d) zaprojektowanie wyniesionego skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Św. Anny z ul. Targową;

e) zaprojektowanie przebudowy mostu polegającej na wykonaniu nowych wydzielonych ciągów pieszych;

g) projekt powinien przewidywać przebudowę zjazdów istniejących i budowę nowych w miejscach, gdzie widoczne są ślady użytkowania;

h) odwodnienie – poprzez odwodnienie należy rozumieć rowy odwadniające, kanalizację deszczową, kanał kryty, pochylenie poprzeczne i podłużne chodnika, poboczy, jezdni, przepusty pod drogą wraz ze zjazdami do nieruchomości.

Samorząd powiatu zwoleńskiego zamierza przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami, mające na celu jak najlepsze przygotowanie tej inwestycji.

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń – Kroczów – Kazanów na odcinku dł. 2,20 km” będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach wieloletniego „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, który zostanie złożony przez powiat zwoleński we wrześniu 2016 roku.

Warto podkreślić, iż samorząd Miasta Zwoleń zadeklarował swój wkład finansowy do tej inwestycji. Na początek w 2016 roku gmina Zwoleń ze środków pochodzących z własnego budżetu wybuduje kanalizację sanitarną w ulicy Targowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki i przebuduje istniejącą kanalizację sanitarną na odcinku od ul. Kościuszki na mostu na rzece Piątkowy Stok. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące tego zadania. Dalsze zasady współfinansowania tej inwestycji będą przedmiotem rozmów i uzgodnień pomiędzy obydwoma samorządami.

Edyta Sulima Sekretarz Powiatu

Jak przebudować ul. Targową i Majora Hubala w Zwoleniu? komentarze opinie

  • gość 2016-04-04 15:11:44

    a premie zwyczajowe juz ustalone? bo po co taka inwestycja....

Dodajesz jako: Zaloguj się