-9°C rozproszone chmury

Akcja Aktywizacja

Społeczność, Akcja Aktywizacja - zdjęcie, fotografia

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy I etap rekrutacji uczestników do projektu „Akcja Aktywizacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w okresie listopad 2017 r. – lipiec 2018 r., a pierwszy etap rekrutacji potrwa do końca grudnia 2017 r.

O udział w projekcie może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

1. Jest mieszkańcem gminy na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin znajdujących się poniżej progu defaworyzacji według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (patrz wykaz gmin w załączniku nr 6 Regulaminu);

2. Jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem;

3. Jest przypisana do I,II ze szczególnym uwzględnieniem III profilu pomocy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – tj. oddalona znacznie od rynku pracy lub niegotowa do podjęcia zatrudnienia;

4. Nie uczestniczy równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się poniżej w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie:

1. Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;

2. Wypełnij Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 Regulaminu) wraz z Deklaracją uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 5 Regulaminu);

3. Przygotuj kserokopię lub oryginał do wglądu:

a) aktualnego zaświadczenia z Urzędu Pracy - o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna zakwalifikowana do I, II lub III profilu pomocy,

b) aktualnego zaświadczenia o posiadanym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez uprawniony organ (dotyczy osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności).

4. Złóż wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (z wymaganymi załącznikami) oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie:

a) W stacjonarnych punktach przyjmowania zgłoszeń:

1. Fundacja United Way Polska w Warszawie – punkt stacjonarny adres: ul. Poprawna 141a, 1 piętro, 03-984 Warszawa tel.: (22) 621-28-09, +48 884-821-952 godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

2. Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. – punkt stacjonarny adres: ul. Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, III piętro, 02-566 Warszawa; tel.: + 48 508-024-387 godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

b) Przez internet wysyłając skany dokumentów na adres [email protected] lub listownie na wyżej wymieniony adres: Fundacji United Way Polska lub Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z dopiskiem „Rekrutacja do projektu „Akcja Aktywizacja !” (liczy się data stempla pocztowego).

c) W mobilnym punkcie przyjmowania zgłoszeń. Organizator najpóźniej na 7 dni przed dniem organizacji mobilnego punktu przyjmowania zgłoszeń będzie publikował na swoich stronach internetowych termin, godziny przyjęć i miejsce (nazwa gminy i adres) przyjmowania zgłoszeń do projektu.

W ramach projektu na rzecz uczestników świadczone będzie następujące wsparcie:

a) staż zawodowy u pracodawców – płatny;

b) kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;

c) wsparcie w poszukiwaniu pracy;

d) kompleksowa ocena kwalifikacji i kompetencji, umożliwiająca wybór ścieżki zawodowej;

e) indywidualne wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych;

f) grupowy trening kompetencji i umiejętności interpersonalnych;

g) animacja lokalna tj. spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych;

h) współpraca z asystentem osoby z niepełnosprawnością;

i) stypendium szkoleniowe (ok. 854 zł brutto);

j) stypendium stażowe (ok. 1 280 zł brutto);

k) zwrot kosztów dojazdu;

l) wyżywienie podczas prowadzonych spotkań i zajęć.

Szczegóły dotyczące projektu oraz naboru uczestników znajdują się na stronie projektu https://www.unitedway.pl/akcja-aktywizacja

Akcja aktywizacja 1Akcja Aktywizacja komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na Portal Zwolenia